Ngôn ngữ:
Thời Sự Pháp Luật
Một số vấn đề về hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới.Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

A. Giới thiệu chung

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế  hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Các hiệp định Việt nam đã ký kết: 

TT

Tên nước

Ngày ký

Hiệu lực ngày

01

Úc

13/10/1992 Hà Nội

30/12/1992

02

Pháp

10/02/1993 Hà Nội

01/07/1994

03

Thái Lan

23/12/1992 Hà Nội

29/12/1992

04

Nga

27/5/1993 Hà Nội

21/03/1996

05

Thụy Điển

24/3/1994 Stockholm

8/8/1994

06

Hàn Quốc

20/5/1994 Hà Nội

11/09/1994

07

Anh

09/4/1994 Hà Nội

15/12/1994

08

Singapore

02/3/1994 Hà Nội

09/09/1994

09

Ân Độ

07/9/1994 Hà Nội

02/02/1995

10

Hungari

26/8/1994 Budepest

30/06/1995

11

Ba Lan

31/8/1994 Vác-xa-va

21/12/1994

12

Hà Lan

24/01/1995 La Hay

25/10/1995

13

Trung Quốc

17/5/1995 Bắc Kinh

18/10/1996

14

Đan mạch

31/5/1995 Copenhagen

24/04/1996

15

Na uy

01/6/1995 Oslo

14/04/1996

16

Nhật Bản

24/10/1995 Hà Nội

31/12/1995

17

Đức

16/11/1995 Hà Nội

27/12/1996

18

Rumani

08/7/1995 Hà Nội

24/04/1996

19

Malaysia

07/9/1995 KualaLumpur

13/08/1996

20

Lào

14/01/1996 Viên-chăn

30/09/1996

21

Bỉ

28/02/1996 Hà Nội

25/06/1999

22

Lucxambua

04/3/1996 Hà Nội

19/05/1998

23

Uzbekistan

28/3/1996 Hà Nội

16/08/1996

24

Ucraina

08/4/1996 Hà Nội

22/11/1996

25

Thuỵ Sĩ

06/5/1996 Hà Nội

12/10/1997

26

Mông Cổ

09/5/1996 Ulan Bator

11/10/1996

27

Bungari

24/5/1996 Hà Nội

4/10/1996

28

Italia

26/11/1996 Hà Nội

20/02/1999

29

Belarus

24/4/1997 Hà Nội

26/12/1997

30

Séc

23/5/1997 Hà Nội

03/02/1998

31

Canada

14/11/1997 Hà Nội

16/12/1998

32

Indonesia

22/12/1997 Hà Nội

10/02/1999

33

Đài Loan

06/4/1998 Hà Nội

06/05/1998

34

An-giê-ri

06/12/1999 An-giê

Chưa có hiệu lực

35

Mi-an-ma

12/5/2000 Yangon

12/8/2003

36

Phần Lan

21/11/2001 Hensinki

26/12/2002

37

Phi-lip-pin

14/11/2001 Manila

29/9/2003

38

Iceland

03/4/2002 Iceland

27/12/2002

39

CHDCND Triều Tiên

03/5/2002 Bình Nhưỡng

Chưa có hiệu lực

40

Cu Ba

26/10/2002 La Havana

26/6/2003

41

Pakistan

25/3/2004 Islamabad

04/02/2005

42

Băngladet

22/3/2004 Dacca

19/8/2005

43

Tây Ban Nha

07/3/2005 Hà Nội

22/12/2005

44

Xay-sen

04/10/2005 Hà Nội

Chưa có hiệu lực

45

Xri-Lan ca

26/10/2005 Hà Nội

Chưa có hiệu lực

46

Ai-cập

05/3/2006 Cairo

Chưa có hiệu lực

B. Phạm vi áp dụng Hiệp định

Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt nam hoặc là đối tượng cư trú của Nước ký kết. 

C. Các loại thuế áp dụng

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập doanh nghiệp

D. Nguyên tắc áp dụng hiệp định

Trường hợp có mẫu thuẫn giữa các qui định tại Hiệp định và các qui định về thuế tại các luật trong nước sẽ thực hiện theo các qui định tại Hiệp định.

 Trường hợp tại Hiệp định có các qui định theo đó Việt nam có quyền thu thuế nhưng luật thuế của Việt nam chưa có qui định về thu thuế đó hoặc qui định với mức độ thấp hơn thì áp dụng theo các qui định tại luật thuế của Việt nam.

Việc xử lý miễn, giảm thuế theo các qui định của Hiệp định không áp dụng theo cơ chế “tự động”. Các đối tượng muốn được hưởng ưu đãi theo Hiệp định phải thực hiện theo các thủ tục  qui định tại Mục IV – Thông tư 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt nam và Thông tư số 37/2000/TT/BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997.

E. Thủ tục áp dụng hiệp định

(1) Cơ quan giải quyết

- Tổng cục Thuế

Giải quyết xin miễn giảm thuế theo Hiệp định do Cục thuế chuyển lên sau khi đã tập hợp đủ hồ sơ trong các trường hợp sau:

(a) Tổng số tiền thuế của một đối tượng nộp thuế cho năm tính thuế có liên quan trên 500.000.000 đồng Việt nam; hoặc

(b) Đối với các đối tượng nộp thuế có địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố; hoặc

(c)  đối tượng nộp thuế có các giao dịch, hợp đồng nội bộ không theo nguyên tắc giá thị trường giữa các chủ thể kinh doanh độc lập.

-Cục thuế các tỉnh, thành phố

Giải quyết các trường hợp xin áp dụng Hiệp định khác.

(2) Hướng dẫn chi tiết về thủ tục:

- Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam:

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam. Hồ sơ xin khấu trừ thuế bao gồm:

+ Đơn xin khấu trừ thuế trong đó nêu rõ:

*   Mã số đăng ký nộp thuế tại nước ngoài (nếu có);

*   Loại thu nhập: lợi tức kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ, tiền lãi cổ phần, từ tiền cho vay, tiền bản quyền, lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần, thu nhập từ lao động, hay các khoản thu nhập khác;

*   Nguồn thu nhập từ nước nào, thời gian phát sinh;

*   Tổng số thuế thu nhập xin khấu trừ;

*   Niên độ tính thuế.

+ Bản gốc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài;

+ Bản sao tờ khai nộp thuế thu nhập ở nước ngoài;

+ Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế phải nộp.

- Thủ tục miễn giảm thuế tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiệp định:

Đối tượng không cư trú tại Việt nam:

a. Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế xét miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định. Đối tượng nộp thuế có thể uỷ quyền cho một đối tượng đại diện hợp pháp thay mặt đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế cho đối tượng nộp thuế đó theo quy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm:

(i) Đơn xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định trong đó kê khai đầy đủ những thông tin sau:

* Mã số đăng ký nộp thuế tại nước cư trú;

* Tên và địa chỉ của đối tượng nộp thuế tại nước cư trú;

* Tư cách pháp lý của đối tượng nộp thuế:

+ Pháp nhân;

+ Tổ hợp tác;

+ Cá nhân hành nghề tự do hay cá nhân hành nghề phụ thuộc;

* Nội dung xin miễn, giảm thuế đối với thu nhập nào, theo điều khoản nào của Hiệp định;

* Thời gian có mặt tại Việt Nam hay thực hiện hoạt động tại Việt Nam;

* Văn phòng kể cả văn phòng đại diện của đối tượng là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) hoặc địa điểm thường trú tại Việt Nam của đối tượng là cá nhân nước ngoài;

* Địa điểm hoạt động, làm việc tại Việt Nam;

* Người đại diện hoặc nhân viên được uỷ nhiệm thực hiện hợp đồng tại Việt Nam trong trường hợp đối tượng nộp thuế là tổ chức nước ngoài;

* Các dự án, công việc khác thực hiện tại Việt Nam trong thời gian có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam (nếu có);

* Tổng số thu nhập chịu thuế, số tiền thuế xin miễn, giảm;

* Trường hợp xin thoái thu thuế: tài khoản chỉ định, đồng tiền thoái thu và hình thức thoái thu;

* Cam đoan của đối tượng xin miễn, giảm thuế về các nội dung kê khai;

* Đối tượng nộp thuế hay người đại diện hoặc người được uỷ quyền của đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế ký tên.

(ii) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm thuế nào);

(iii) Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trường hợp là tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân hành nghề độc lập hoặc bản sao hộ chiếu trong trường hợp là cá nhân hành nghề phụ thuộc (người làm công ăn lương theo hợp đồng lao động);

(iv) Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hay bản sao hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể) theo các qui định pháp luật hiện hành về bản sao giấy tờ;

Trong trường hợp đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp vận tải quốc tế là bản sao hợp đồng vận chuyển hàng hoá, cụ thể là:

Đối với hồ sơ thuế cước:

- Trường hợp hãng tàu (hoặc đại lý) và khách hàng có lập hợp đồng vận chuyển ổn định bằng văn bản thì có thể sao toàn bộ hợp đồng hoặc trích lục các qui định có liên quan cần thiết để xác định được đối tượng thực tế điều hành hoạt động của tàu biển và các loại chi phí mà khách hàng phải trả để gửi kèm hồ sơ. Bản sao hợp đồng hoặc trích lục hợp đồng phải có xác nhận của người đứng đơn xin miễn giảm thuế cước.

- Trường hợp giữa hãng tàu (hoặc đại lý) và khách hàng không lập hợp đồng vận chuyển bằng văn bản thì cần cung cấp các chứng từ sau:

+ Bản sao công chứng giấy đăng ký tàu hoặc bản sao hợp đồng thuê tàu. Trường hợp không có bản sao công chứng giấy đăng ký tàu thì đại diện có thẩm quyền của người đứng đơn xin miễn giảm phải xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giấy đăng ký tàu. Đối với các tàu biển trực tiếp vào cảng Việt nam có thể sử dụng bản sao giấy phép khai thác tàu biển định tuyến (trước năm 2002) hoặc bản sao giấy phép tàu vào cảng do cơ quan cấp bản chính những giấy tờ này xác nhận thay cho giấy đăng ký tàu; và

+ Bảng kê tổng hợp doanh thu thuộc diện miễn giảm của từng tàu biển căn cứ thông tin số liệu từ vận đơn và hoá đơn thu tiền (đối với trường hợp cước phí trả trước) hoặc từ vận đơn và men-ni-fet vận tải (Freight manifest) (đối với trường hợp cước phí trả sau). 

Các chứng từ vận đơn, hoá đơn thu tiền, ma-ni-fet vận tải không phải gửi kèm hồ sơ đến cơ quan thuế nhưng phải lưu giữ đầy đủ tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra. 

* Đối với hồ sơ tiền lưu container:

- Bản sao giấy phép tàu vào cảng do cảng vụ xác nhận (để xác định container có liên quan đi kèm với việc vận hành tàu biển của hãng tàu tại Việt nam); 

Bảng kê tổng hợp tiền lưu container căn cứ thông tin số liệu từ vận đơn hàng nhập và hoá đơn thu tiền.

(v) Bản gốc chứng từ nộp thuế hoặc bản sao chứng từ nộp thuế và giấy xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi tổ chức, cá nhân nộp tiền thuế về số thuế đã nộp

(vi) Xác nhận của tổ chức, cá nhân Việt Nam ký kết hợp đồng về thời gian hoạt động theo hợp đồng và thực tế hoạt động tại Việt Nam; 

(vii) Trường hợp đối tượng nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thì bên đứng tên xin miễn, giảm thuế cho đối tượng nộp thuế phải có hợp đồng uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền theo qui định pháp luật hiện hành;

Đối tượng cư trú tại Việt nam:

Đối tượng nộp thuế phải làm đơn xin cơ quan thuế xin được miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm:

(i) Giấy chứng nhận của cơ quan thuế nước ngoài xác nhận trong thời gian trước khi sang Việt Nam học tập, giảng dạy, nghiên cứu, cá nhân đó là đối tượng cư trú của nước đó.

(ii) Xác nhận của tổ chức chi trả thu nhập về tính chất khoản thu nhập là tiền công hay tiền lương hưu do Chính phủ nước ngoài chi trả, tiền phục vụ cho hoạt động học tập và sinh hoạt trong trường hợp của sinh viên, thực tập sinh, thu nhập trả cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu.

- Thủ tục xác nhận thuế đã nộp tại Việt Nam cho đối tượng cư trú của nước ngoài:

Trường hợp theo qui định của Hiệp định và luật thuế Việt nam, đối tượng cư trú của nước ký kết Hiệp định với Việt nam có thu nhập phát sinh tại Việt nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt nam, căn cứ tờ khai nộp thuế, chứng từ nộp thuế và đơn đề nghị của đối tượng cư trú của nước ngoài hoặc đại diện hợp pháp của đối tượng cư trú đó cơ quan thuế tỉnh, thành phố trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị sẽ xem xét và cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp ở Việt nam cho đối tượng cư trú của nước ngoài.

-Thủ tục xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam: 

Trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu xác nhận là đối tượng cư trú của Việt Nam theo quy định tại Hiệp định, cơ quan thuế, tỉnh, thành phố căn cứ vào quy định tại Điều 4 Hiệp định để xét và cấp giấy xác nhận cư trú cho tổ chức cá nhân nêu trên. 

- Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự:

+ Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu sau đây của các cơ quan nhà nước của các nước ký Hiệp định với Việt nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, tức là phải có dấu hợp pháp hoá lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao Việt nam ở nước ngoài theo qui định tại Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3 tháng 6 năm 1999 của Bộ Ngoại giao:

(i) Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế nước ngoài cấp

(ii) Bản sao đăng ký kinh doanh tại nước cư trú hoặc giấy chứng nhận đăng kýthuế do nước cư trú cấp.

Các giấy tờ, tài liệu từ các nước sau đây đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt nam không phải hợp pháp hoá lãnh sự:

(i) Cộng hoà Ba lan

(ii) Cộng hoà Séc

(iii) Cộng hoà Hung-ga-ry

(iv) Cộng hoà Bun-ga-ri

(v) Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

(vi) Cộng hoà Liên bang Nga

+ Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của Việt nam để sử dụng tại nước ngoài có thể được chứng nhận lãnh sự, tức là có dấu chứng nhận lãnh sự của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có yêu cầu.

- Giải quyết khiếu nại

Theo quy định của Hiệp định, trường hợp một đối tượng cư trú của Việt Nam thấy rằng việc nộp thuế của mình không phù hợp với những quy định của Hiệp định thì đối tượng đó có thể khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại được qui định cụ thể như sau:

+ Đối tượng đó có thể khiếu nại theo trình tự được quy định trong pháp luật Việt Nam cũng như quy định của Luật thuế của Việt Nam về giải quyết khiếu nại.

+ Đối tượng đó có thể khiếu nại trực tiếp lên Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) mà không theo các trình tự giải quyết khiếu nại đã nêu ở trên. Việc khiếu nại này được giải quyết theo thời gian quy định ở Điều khoản “Thủ tục thoả thuận song phương” của các Hiệp định.

+ Tổng cục thuế Việt Nam thay mặt Bộ Tài chính xem xét và giải quyết các khiếu nại. Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ đàm phán với nhà chức trách có thẩm quyền về Hiệp định của nước ký kết Hiệp định với Việt Nam để giải quyết khiếu nại bằng một thoả thuận song phương.

+ Tổng cục Thuế Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các Nhà chức trách có thẩm quyền về Hiệp định của các Nước đã ký Hiệp định với Việt Nam để giải quyết các khiếu nại về thuế của các đối tượng cư trú của những nước đó phù hợp với quy định của Hiệp định.

F. Miễn trừ đối với cơ quan ngoại giao, lãnh sự

Các qui định tại Hiệp định sẽ không ảnh hưởng đến quyền miễn trừ của các thành viên cơ quan ngoại giao, lãnh sự được qui định trong các điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt nam đã ký kết hoặc tham gia.

Ý kiến khách hàng
Ông Dương Mạnh Hùng Phó Trưởng đại diện của Công ty Cổ phần “E4 Group” (Nga) tại Việt Nam
Chúng tôi đã sử dụng nhiều dịch vụ của công ty Lincon và rất hài lòng với những ý kiến tư vấn của họ, do đó tôi đã giới thiệu nhiều khách hàng của chúng tôi ở Liên bang Nga sử dụng dịch vụ tư vấn luật của Lincon và họ luôn nói rằng, họ biết ơn đối với đề nghị tuyệt vời của tôi.
Ông Trần Việt Sơn, Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 207 – Tập đoàn Sông Đà
Tôi quen biết Mr. Kỳ và Công ty Luật Lincon từ nhiều năm nay. Tôi thấy rằng đội ngũ luật sư của Lincon rất nhiệt tình và biết lắng nghe ý kiến của khách hàng. Tôi đặc biệt hài lòng về dịch vụ tư vấn và xử lý các tranh chấp về lao động của họ.
Ông Lê Hùng Nam – Chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng CHEN RESTAURANT tại Hà Nội”
Công ty Luật Lincon và luật sư Quân đã cung cấp cho chúng tôi dịch vụ chất lượng về tư vấn pháp lý cũng như dịch vụ liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại.Tôi hài lòng về dịch vụ của Quý công ty và đánh giá cao sự hợp tác này giữa hai bên.
Bà Nguyễn Minh Nguyệt – Trưởng phòng HCNS Tập đoàn Nissan Techno Vietnam”
Công ty Luật Lincon đã tư vấn cho chúng tôi rất nhiều vấn đề về đầu tư và lao động. Tôi thấy rằng họ giải thích rất kỹ các vấn đề về pháp luật. Và một lợi thế khác của họ so với các công ty tư vấn là sự chuyên sâu về ngôn ngữ và am hiểu văn hóa Nhật Bản. Tôi và các giám đốc người Nhật rất ủng hộ và tin tưởng dịch vụ mà họ cung cấp.
Khách hàng

Khách hàng ngoài nước
LINCON All Rights Reserved 2014 Privacy policy